Profesionalitou a seriózností k právu

Občanské a rodinné právo

Právní služby v občanskoprávní oblasti zahrnují zejména přípravu všech smluvních dokumentů týkajících se jak nemovitostí, tak movitých věcí, dále právní služby v oblasti vymáhání pohledávek, ochrany osobnosti, náhrady škody, majetkových práv, spotřebitelských vztahů, podílového spoluvlastnictví, ale i právní pomoc v rámci rodinného práva.

Více informací

Obchodní právo

Oblast obchodního práva s sebou přináší celou řadu složitějších právních vztahů, do kterých podnikatelé vstupují při své každodenní činnosti a proto je na místě profesionální a komplexní právní pomoc, kterou jsem schopen nabídnout. Tato právní pomoc zahrnuje zejména služby při vymáhání pohledávek a jiných nároků ze smluv, popř. z mimosmluvních závazků.

Více informací

Trestní právo

V rámci trestního řízení obhajuji jak fyzické tak i právnické osoby a to již od samotného začátku trestního řízení, resp. trestního stíhání až do pravomocného skončení věci. I když oblast trestního práva nezasahuje do našeho života tak často jako občanské právo, nutnost kvalitní obhajoby může potřebovat každý a to například v rámci nedbalostí trestné činnosti (kupř. dopravní nehody).

Více informací

Ústavní právo

Přestože se může zdát, že tato oblast práva není příliš využívaná, její význam vystupuje především v situaci, kdy ochrana práv a oprávněných zájmů klientů nebyla dostatečně poskytnuta před obecnými soudy a ústavní stížnost je potom poslední možností, jak uspět se svým nárokem.

Více informací

Správní a přestupkové právo

V rámci této oblasti tak zastupuji klienty v řízení před jednotlivými úřady, nebo v rámci příslušných řízení, kdy sepisuji návrhy na zahájení řízení, různá vyjádření a v případě potřeby i příslušné opravné prostředky. Daný obor zahrnuje i právní zastoupení před správními soudy.

Více informací

Pracovní právo

V oblasti pracovního práva poskytuji právní pomoc jak zaměstnancům, například v situaci, kdy s nimi byl neplatně ukončen pracovní poměr, tak i zaměstnavatelům a to při přípravě smluvních dokumentů nebo při řešení dalších problematik spojených s pracovním poměrem zaměstnanců.

Více informací

V rámci výkonu advokacie tak poskytuji právní služby a právní poradenství prakticky ve všech základních oblastech práva, a to jak fyzickým, tak právnickým osobám a to na celém území České republiky. Mezi mé klienty však patří i zahraniční subjekty a to nejen ze Slovenské republiky, ale i z celé řady ostatních zemí jako Německa, Rakouska, Polska, Velké Británie a Belgie, s nimiž komunikuji převážně v angličtině.

Osobní přístup

Při své činnosti preferuji osobní přístup ke klientovi, neboť ze zkušenosti vím, že pouze takový výkon advokacie je základem úspěch ve věci. Kromě tohoto se současně domnívám, že i pro klienta je nezbytné, aby jeho advokát byl člověkem, na kterého se může spolehnout a kterému může plně důvěřovat, neboť tato práce je založena na důvěře. Při poskytování právních služeb tak skutečně zohledňuji individuální potřeby a přání klienta.

Mnohaleté zkušenosti

Na trhu poskytování právních služeb se samostatně pohybuji více jak 15 let a za tu dobu jsem získal cenné zkušenosti prakticky ze všech základních oblastí práva zahrnujících občanské, obchodní, trestní, ústavní, pracovní a správní právo. Kromě praktických zkušeností kladu důraz i na studium odborné literatury a soudní judikatury, neboť právo je oborem, který prochází neustálou změnou a proto je nezbytná i tato teoretická příprava.

Působení v ČR i SR

Jako advokát zapsaný do seznamu advokátů České advokátní komory i do seznamu advokátů Slovenskej advokátskej komory poskytuji plnohodnotné právní služby na území obou států. Přestože oba státy měly v minulosti stejné základní předpisy, v poslední době dochází k rozdílenému vývoji, neboť obě republiky přijímají nové zákony a proto se zvyšuje potřeba profesionálního právního zastoupení, které reaguje na všechny tyto změny.