Občanské a rodinné právo

Občanské právo je svým obsahem nejvýznamnější oblastí soukromého práva, se kterou přichází do kontaktu každý z nás poměrně často a proto bývá v rámci právních služeb nejfrekventovanější.

Právní služby v občanskoprávní oblasti přitom zahrnují zejména přípravu všech smluvních dokumentů týkajících se jak nemovitostí, tak movitých věcí, dále právní služby v oblasti vymáhání pohledávek, ochrany osobnosti, náhrady škody, majetkových práv, spotřebitelských vztahů, podílového spoluvlastnictví, ale i právní pomoc v rámci rodinného práva, včetně problematiky rodičovské odpovědnosti (úpravy práv a povinností k nezletilým dětem a to včetně otázky výživného a svěření do péče) a následného řešení majetkových vztahů (vypořádání společného jmění manželů) mezi bývalými manželi.

Při řešení sporů zastupuji klienty jak v předsoudním stádiu, popř. při řešení sporu mimosoudní cestou (dohodou), tak i ve stádiu před soudem, popř. i v následném exekučním (vymáhacím) řízení.

V oblasti občanského a rodinného práva nabízím tyto služby:

  • příprava a sepis běžných smluv a to včetně smluv týkajících se převodu nemovitostí,
  • vymáhání pohledávek,
  • náhrada škody a bezdůvodné obohacení,
  • ochrany osobnosti,
  • podílové spoluvlastnictví,
  • rodinné právo včetně úpravy práv a povinností k nezletilým dětem a to včetně otázky výživného a svěření do péče
  • majetkové vyrovnání mezi bývalými manželi
  • exekuční řízení