Profesionalitou a serióznosťou k právu

Občianske a rodinné právo

Právne služby v občianskoprávnej oblasti zahŕňajú najmä prípravu všetkých zmluvných dokumentov týkajúcich sa tak nehnuteľností, tak aj hnuteľných vecí, ďalej právne služby v oblasti vymáhania pohľadávok, ochrany osobnosti, náhrady škody, majetkových práv, spotrebiteľských vzťahov, podielového spoluvlastníctva, ale aj právnu pomoc v rámci rodinného práva.

Viac informácií

Obchodné právo

Oblasť obchodného práva so sebou prináša celý rad zložitejších právnych vzťahov, do ktorých podnikatelia vstupujú pri svojej každodennej činnosti a preto je na mieste profesionálne a komplexné právnu pomoc, ktorú som schopný ponúknuť. Táto právna pomoc zahŕňa najmä služby pri vymáhaní pohľadávok a iných nárokov zo zmlúv, popr. z mimozmluvných záväzkov.

Viac informácií

Trestné právo

V rámci trestného konania obhajujem ako fyzické tak aj právnické osoby a to už od samotného začiatku trestného konania, resp. trestného stíhania až do právoplatného skončenia veci. Aj keď oblasť trestného práva nezasahuje do nášho života tak často ako občianske právo, nutnosť kvalitné obhajobu môže potrebovať každý a to napríklad v rámci nedbalosťou trestnej činnosti.

Viac informácií

Ústavné právo

Napriek tomu, že sa môže javiť táto oblasť práva ako málo využívaná, jej význam vystupuje predovšetkým v situácii, kedy ochrana práv a oprávnených záujmov klientov nebola dostatočne poskytnutá pred obecnými súdy a ústavná sťažnosť je potom poslednou možnosťou, ako uspieť so svojím nárokom.

Viac informácií

Správne a priestupkové právo

V rámci tejto oblasti tak zastupujem klientov v konaní pred jednotlivými úrady, alebo v rámci príslušných konaní, kde pripravujem návrhy na zahájenie konaní, rôzne vyjadrenia a v prípade potreby aj príslušné opravné prostriedky. Daný obor zahŕňa aj právne zastúpenie pred správnymi súdmi.

Viac informácií

Pracovné právo

V oblasti pracovného práva poskytujem právnu pomoc ako zamestnancom, napríklad v situácii, kedy s nimi bol neplatne skončený pracovný pomer, tak aj zamestnávateľom a to pri príprave zmluvných dokumentov, alebo pri riešení ďalších problematík spojených s pracovným pomerom.

Viac informácií

V rámci výkonu advokácie tak poskytujem právne služby a právne poradenstvo prakticky vo všetkých základných oblastiach práva, a to ako fyzickým, tak aj právnickým osobám a to na celom území Slovenskej republiky. Medzi mojich klientov však patria aj zahraničné subjekty a to nielen z Českej republiky, ale aj z ostatných krajín ako Nemecka, Rakúska, Poľska, Veľkej Británie a Belgicka, s ktorými komunikujem prevažne v angličtine.

Osobný prístup

Pri svojej činnosti preferujem osobný prístup ku klientovi, lebo zo skúsenosti viem, že iba taký výkon advokácie je základom úspechu vo veci. Okrem
toho sa súčasne domnievam, že aj pre klienta
je potrebné, aby jeho advokát bol človekom,
na ktorého sa môže spoľahnúť a ktorému môže
plne dôverovať, nakoľko táto práca je založená na dôvere. Pri poskytovaní právnych služieb tak skutočne zohľadňujem individuálne potreby
a priania klienta.

Mnohoročné skúsenosti

Na trhu poskytovania právnych služieb sa samostatne pohybujem viac ako 15 rokov a za túto dobu som získal cenné skúsenosti prakticky zo všetkých základných oblastí práva zahrnujúcich občianske, obchodné, trestné, ústavné, pracovné a správne právo. Okrem praktických skúseností kladiem dôraz aj na štúdium odbornej literatúry a súdnej judikatúry, lebo právo je odborom, ktorý prechádza neustálou zmenou a preto je nutná aj táto teoretická príprava.

Pôsobenie v SR i ČR

Ako advokát zapísaný nielen do zoznamu advokátov Slovenskej advokátskej komory ale aj do zoznamu advokátov České advokátní komory poskytujem plnohodnotné právne služby na území oboch štátov. Napriek tomu, že oba štáty mali v minulosti rovnaké základné predpisy , v poslednej dobe dochádza do istej miery k odlišný vývoji, kedy obe republiky prijímajú nové zákony, ktoré sa od sebe líšia a preto sa zvyšuje potreba profesionálneho právneho zastúpenia, ktoré reaguje na všetky tieto zmeny.