Ústavné právo

Napriek tomu, že sa môže javiť táto oblasť práva ako málo využívaná, jej význam vystupuje predovšetkým v situácii, kedy ochrana práv a oprávnených záujmov klientov nebola dostatočne poskytnutá pred obecnými súdy (okresnými, krajskými alebo pred najvyšším súdom) a ústavná sťažnosť je potom poslednou možnosťou, ako uspieť so svojím nárokom. Klientom preto poskytujem právne služby aj v konaní pred Ústavným súdom Slovenskej republiky, kde je zo zákona nutné zastúpenie advokátom.

S touto oblasťou potom úzko súvisí zastupovanie klientov aj pred Európskym súdom pre ľudská práva, ktoré prichádza do úvahy v situácii, kedy sú vyčerpané všetky opravné prostriedky v rámci nášho vnútroštátneho právneho systému.

V oblasti ústavného práva ponúkam tieto služby:

  • ústavné sťažnosti a zastupovanie pred Ústavným súdom SR
  • sťažnosti a zastupovanie pred Európskym súdom pre ľudská práva