Pracovné právo

V tejto oblasti poskytujem právnu pomoc ako zamestnancom, napríklad v situácii, kedy s nimi bol neplatne skončený pracovný pomer, tak aj zamestnávateľom a to pri príprave zmluvných dokumentov, alebo pri riešení ďalších problematík spojených s pracovným pomerom.

Časté býva aj právne poradenstvo spojené s náhradou škody, ktorá vznikla v súvislosti s uzavretým pracovným pomerom.

Dané právne služby pritom zohľadňujú špecifiká pracovného práva, ktoré je svojím obsahom v niektorých smeroch odlišné od ostatných oblastí súkromného práva.

V oblasti pracovného práva ponukáme tieto služby:

  • príprava zmluvných (pracovnoprávnych) dokumentov,
  • ochrana oprávnených práv zamestnancov aj zamestnávateľov
  • problematika náhrady škody v pracovnom pomeru