Cenník služieb

Odmena advokáta za poskytované právne služby sa delí na odmenu zmluvnú a odmenu mimozmluvnú.

Zmluvná odmena za poskytovanie právnych služieb sa odvíja od dohody medzi advokátom a klientom a je väčšinou dohodnutá písomne v zmluve o poskytovaní právnych služieb. Zmluvná odmena je dohodnutá ako s ohľadom na právnu a časovú náročnosť poskytovanej právnej služby, tak aj s ohľadom na možnosti klienta. Táto odmena pritom môže byť vo forme odmeny časovej, úkonovej, paušálnej či sa môže jednať o odmenu podielovú.

  • Časová odmena odráža čas advokáta strávený na konkrétnej kauze. Celková odmena je násobkom zjednanej hodinové sadzby advokáta a počtu hodín, ktoré advokát skutočne strávil pri poskytnutí danej právnej služby.
  • Odmena úkonová je stanovená pevnou sadzbou za vykonanie určitého úkonu právnej služby. Za úkon právnej služby sa považuje napr.: príprava a prevzatie právneho zastúpenia alebo obhajoby, písomné podanie súdu – žaloba, odvolanie, vyjadrenie, účasť na súdnom pojednávaní, apod.
  • Odmena paušálna sa zjednáva medzi advokátom a klientom pevnou čiastkou, a to za vybavenie alebo jednej konkrétnej záležitosti, alebo v pravidelnom riešení viacerých záležitostí určitého rozsahu. Paušálna odmena je splatná spravidla mesačne.
  • Podstata podielovej odmeny spočíva v odvodení odmeny podielom (percentom) z hodnoty veci alebo podielom z výsledku konania (tj. percentom z vo veci priznaného nároku).

Mimozmluvná (tarifná) odmena sa aplikuje v situácii, kedy si advokát s klientom nezjednajú zmluvnú odmenu nebo spôsob jej výpočtu, ako je uvedené vyššie, a potom sa odmena určuje podľa vyhlášky Ministerstva spravodlivosti SR č. 655/2004 Z.z., o odmenách a náhradách advokátov za poskytovanie právnych služieb v znení neskorších predpisov.

Vedľa odmeny má advokát právo na náhradu hotových výdavkov (súdne a iné poplatky, cestovní výdaje, poštovné, telekomunikační poplatky, znalecké posudky, odborné vyjadrenia, preklady a ďalšie) a na náhradu za stratu času.

Pri prevzatí zastúpenia tak s klientom vopred dohodnem formu odmeny a spôsob jej platenia, pričom súčasne požadujem, aby mi klient pri začatí poskytovaní právnych služieb zložil primeranú finanční zálohu.

V danej súvislosti ešte dodávam, že v civilných sporoch (najmä občianskych, obchodných a pracovných) je v súvislosti s odmenou advokáta a jeho nákladmi podstatný aj úspech v sporu, nakoľko v takom prípade má úspešný účastník (klient) právo na náhradu účelne vynaložených nákladov (teda aj nákladov za právne zastupovanie) voči neúspešnej protistrane.
Úspešnosť pri zastupovaní je podstatná aj v trestných veciach, pretože v prípade obhajoby klienta, ktorého som zastupoval na plnú moc a ktorý bol oslobodený spod obžaloby, má tento voči štátu nárok na náhradu škody zahrnujúcu práve aj moju odmenu, nakoľko túto musel klient v dôsledku nezákonného trestného stíhania vynaložiť.

Záverom tak dodávam, že všetky vyššie uvedené odmeny účtujem až v situácii, kedy prevezmem zastupovanie a kedy vo veci začnem konať. Preto väčšinou pri predbežnom zoznámení sa s vecou záujemcovi o moje služby nič neúčtujem a táto právna konzultácia býva bezplatná.