Občianske a rodinné právo

Občianske právo je svojím obsahom najvýznamnejšou oblasťou súkromného práva, s ktorou prichádza do kontaktu každý z nás pomerne často a preto býva v rámci právnych služieb najfrekventovanejšia.

Právne služby v občianskoprávnej oblasti pritom zahŕňajú najmä prípravu všetkých zmluvných dokumentov týkajúcich sa ako nehnuteľností, tak aj hnuteľných vecí, ďalej právne služby v oblasti vymáhania pohľadávok, ochrany osobnosti, náhrady škody, majetkových práv, spotrebiteľských vzťahov, podielového spoluvlastníctva, ale aj právnu pomoc v rámci rodinného práva zahrnujúcu aj problematiku rodičovských práv a povinností (úpravy práv a povinností k maloletým deťom a to vrátane otázky výživného a zverenia dieťaťa do osobnej starostlivosti jedného z rodičov, popr. do striedavej starostlivosti oboch rodičov) a následného riešenia majetkových vzťahov (vyporiadania bezpodielového spoluvlastníctva manželov) medzi bývalými manželmi.

Pri riešení sporov zastupujem klientov ako v predsúdnom štádiu, popr. pri riešení sporu mimosúdnou cestou (dohodou), tak aj v štádiu pred súdom, popr. aj v následnom exekučnom (vymáhacom) konaní.

V oblasti občianskeho a rodinného práva ponúkam tieto služby:

  • príprava a spísanie bežných zmlúv a to vrátane zmlúv týkajúcich sa prevodu nehnuteľností,
  • vymáhanie pohľadávok,
  • náhrada škody a bezdôvodné obohatenie,
  • ochrany osobnosti,
  • podielové spoluvlastníctvo,
  • rodinné právo zahrnujúce aj problematiku rodičovských práv a povinností (úpravy práv a povinností k maloletým deťom a to vrátane otázky výživného a zverenia dieťaťa do osobnej starostlivosti jedného z rodičov, popr. do striedavej starostlivosti oboch rodičov)
  • majetkové vyrovnanie medzi bývalými manželmi
  • exekuční konanie