Ceník služeb

Odměna advokáta za poskytované právní služby se dělí na odměnu smluvní a odměnu mimosmluvní.

Smluvní odměna za poskytování právních služeb záleží na dohodě advokáta s klientem a je většinou písemně sjednána ve smlouvě o poskytování právních služeb. Smluvní odměna je sjednávána jak s ohledem na právní a časovou náročnost poskytované právní služby, tak i s ohledem na možnosti klienta. Tato odměna přitom může být ve formě odměny časové, úkonové, paušální či se může jednat o odměnu podílovou.

  • Časová odměna odráží čas advokáta strávený na konkrétní kauze. Celková odměna je násobkem sjednané hodinové sazby advokáta a počtu hodin, které advokát skutečně strávil na poskytnutí dané právní služby.
  • Odměna úkonová je stanovena pevnou sazbou za provedení určitého úkonu právní služby. Za úkon právní služby se považuje např.: příprava a převzetí právního zastoupení nebo obhajoby, písemné podání soudu – žaloba, odvolání, vyjádření, účast na soudním jednání, apod.
  • Odměna paušální se sjednává mezi advokátem a klientem pevnou částkou, a to za vyřízení buď jedné konkrétní záležitosti, nebo v pravidelném řešení více záležitostí určitého rozsahu. Paušální odměna je splatná zpravidla měsíčně.
  • Podstata podílové odměny spočívá v odvození odměny podílem (procentem) z hodnoty věci nebo podílem z výsledku řízení (tj. procentem z ve věci přiznaného nároku).

Mimosmluvní odměna se aplikuje v situaci, kdy si advokát s klientem nesjednají smluvní odměnu nebo způsob jejího výpočtu, jak je uvedeno výše, a potom se odměna určuje podle vyhlášky Ministerstva spravedlnosti ČR č. 177/1996 Sb., o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb (advokátní tarif) v znění pozdějších předpisů.

Vedle odměny má advokát právo na náhradu hotových výdajů (soudní a jiné poplatky, cestovní výdaje, poštovné, telekomunikační poplatky, znalecké posudky, odborná vyjádření, překlady a další) a na náhradu za promeškaný čas.

Při převzetí zastupování tak s klientem předem dohodnu formu odměny a způsob jejího placení, přičemž současně požaduji, aby mi klient při zahájení poskytování právních služeb složil přiměřenou finanční zálohu.

V dané souvislosti ještě dodávám, že v civilních sporech (zejména občanských, obchodních a pracovních) je v souvislosti s odměnou advokáta a jeho náklady podstatný i úspěch ve sporu, neboť v takovém případě má úspěšný účastník (klient) právo na náhradu účelně vynaložených nákladů (tedy i nákladů za právní zastupování) vůči neúspěšné protistraně.
Úspěšnost při zastupování je podstatná i v trestních věcech, neboť v případě obhajoby klienta, kterého jsem zastupoval na plnou moc a který byl zproštěn obžaloby, má tento vůči státu nárok na náhradu škody zahrnující právě i moji odměnu, neboť tuto musel v důsledku nezákonného trestního stíhání vynaložit.

Závěrem tak dodávám, že všechny výše uvedené odměny účtuji až v situaci, kdy převezmu zastupování a kdy ve věci začnu konat. Proto většinou při předběžném seznámení se s věcí zájemci o moje služby nic neúčtuji a tato právní konzultace bývá bezplatná.